کلیدواژه: ارز مسافرتی

ارز مسافرتی چند؟

شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۴هزار و ۳۱۴ تومان اعلام کرده‌اند، ضمن آنکه ارز حجاج ۱۲هزار و ۷۶۳ تومان قیمت‌گذاری شده است.

ارز مسافرتی چند؟

شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۴ هزار و ۷۲۵ تومان اعلام کرده‌اند.

ارز مسافرتی چند؟

شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۴ هزار و ۹۱۱ تومان اعلام کرده‌اند.

ارز مسافرتی ۲۰۰ تومان ارزان شد

شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۴ هزار و ۷۱۰ تومان اعلام کرده‌اند.

ارز مسافرتی چند؟

شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۵ هزار و ۳۹۵ تومان اعلام کرده‌اند.

ارز مسافرتی رشد کرد

شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۶ هزار و ۲۷ تومان اعلام کرده‌اند.

ارز مسافرتی ۱۵ هزاری شد

شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۵ هزار و ۶۵۶ تومان اعلام کرده‌اند.

ارز مسافرتی گرانتر از صرافی‌های بانکی

شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۷ هزار و ۵۱۳ تومان اعلام کرده‌اند.

ارز مسافرتی افزایشی شد

شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۷ هزار و ۱۳۱ تومان اعلام کرده‌اند.

ارز مسافرتی در حوالی 17 هزار تومان

شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۶ هزار و ۷۸۳ تومان اعلام کرده‌اند.