کلیدواژه: داوران اسکار

تحلیلی بر سازوکار انتخاب های اسکار

زمان به سرعت می‌گذرد و تا ساعاتی دیگر جمله "And the Oscar goes to..." را خواهیم شنید.