کلیدواژه: روز جهانی چپ دست ها

روز جهانی 10 درصدی ها

۲۲مرداد روزی است که در تقویم جهانی به نام«روز چپ دست ها» نام گذاری شده است. آن‌ها ۱۰ درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند و باید خودشان را با دنیای ۹۰ درصدی راست‌دست‌ها وفق بدهند؛ در دنیایی که تمام وسایلش برای راست دست ها طراحی شده.

چپ‌دست‌ها به بهشت نمی‌روند

۲۲مرداد «روز چپ دست ها» نام گذاری شده است. نگاهی به مشکلات این افراد زدیم تا ببینیم چه سختی هایی در زندگی شان دارند.