کلیدواژه: هوای سالم

هوای تهران در ۲۸ اسفند ماه قابل قبول است

هوای پایتخت با شاخص ۷۷ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

هوای تهران در ۲۴ اسفند ماه؛ پاک شد

هوای پایتخت با شاخص ۴۵ در شرایط پاک قرار دارد.

هوای تهران در ۲۳ اسفند ماه؛ قابل قبول است

هوای پایتخت با شاخص ۷۳ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

هوای تهران در ۲۱ اسفند ماه؛ قابل قبول است

هوای پایتخت با شاخص ۶۱ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

هوای تهران در ۲۰ اسفند ماه؛ قابل قبول است

هوای پایتخت با شاخص ۷۹ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

هوای تهران در ۱۹ اسفند ماه؛ قابل قبول است

هوای پایتخت با شاخص ۵۹ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

هوای تهران در ۱۲ اسفند ماه؛ پاک است

هوای پایتخت با شاخص ۴۱ در شرایط پاک قرار دارد.

هوای تهران در ۱۶ بهمن ماه؛ پاک شد

هوای پایتخت با شاخص ۳۲ در شرایط پاک قرار دارد.

هوای تهران در ۶ بهمن ماه؛ قابل قبول است

هوای پایتخت با شاخص ۷۱ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

هوای تهران برای دومین روز متوالی پاک است

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 46 قرار گرفته و هوای تهران پاک است.