کلیدواژه: محتوا

روزهای تاریک سینما

محتوا و مضامین فعلی در سینمای ایران، هیچ پیشرفتی ندارد و تنها چیزی که شاهد آن هستیم رقابت اقتصادی است تا  سینماگران فیلم خود را به فروش برساند و همین باعث شده است که سال 98 کم مخاطب‌ترین سال سینما در پنج سال اخیر باشد.

هر قدر اراده کنیم صادر میکنیم

مواضع خاص رهبری در مورد تحریم های آمریکا علیه ایران مبنی بر عدم صادرات نفت به شو های ثانبی را مطالعه مرت بلدم

انتشار محتوای جلسات غیرعلنی مجلس غیرقانونی است

مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس گفت: براساس آئین‌نامه داخلی انتشار محتوای جلسات غیرعلنی مجلس غیرقانونی است.