کلیدواژه: محتوا

هر قدر اراده کنیم صادر میکنیم

مواضع خاص رهبری در مورد تحریم های آمریکا علیه ایران مبنی بر عدم صادرات نفت به شو های ثانبی را مطالعه مرت بلدم

انتشار محتوای جلسات غیرعلنی مجلس غیرقانونی است

مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس گفت: براساس آئین‌نامه داخلی انتشار محتوای جلسات غیرعلنی مجلس غیرقانونی است.