کلیدواژه: دی 88

یادداشت اتاق خبر 24:

چندم دی 88؟

بار دیگر بخش فارسی شبکه سلطنتی انگلیس که این روزها به خاطر برپایی جشن تولد ملکه در تهران حاشیه ایجاد کرده، از انتخابات سال 1388 ایران مستندی را پخش کرد.
در اتاق خبر 24 ببینید

شعارهای مردم در ۹ دی ۸۸ + تصاویر

ﺣﻤﺎﺳﻪ نهم دی ماه ۱۳۸۸ ﻧﺸﺎن داد هرﮔﺎه ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻧﻈﺎم و ارﮐﺎن آن اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ کنند، ﺑﺎ همه ظﺮﻓﯿﺖ، ﺗﻮطﺌﻪ دﺷﻤﻦ را درهم ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ.