کلیدواژه: علوم بهزیستی

خبر خوش برای کودکان فلج مغزی

معاون پژوهشی گروه کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گفت: ایران بعد از آمریکا و کانادا رتبه سوم دنیا در کاردرمانی را دارد.