کلیدواژه: توافق پاریس

هدیه توافقنامه پاریس برای ایران:

"حذف نفت و گاز از چرخه اقتصاد کشور!"

حذف نفت و گاز از چرخه اقتصاد کشور در نتیجه پیوستن به توافق پاریس، حقیقتی است که مدافعان این توافق از آن فرار می‌کنند.