کلیدواژه: مادون

متادون دیگر در مراکز درمانی توزیع نمی‌شود

تصویب شده است که متادون دیگر در مراکز درمانی توزیع نشود و درمان از توزیع جدا گردد.