کلیدواژه: صنایع کوچک

صادرات یک میلیارد یورویی صنایع کوچک در پنج ماه

معاون صنایع : از صادرات یک میلیارد و ۳۰ میلیون یورویی هزار واحد صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور طی ۵ ماه نخست سال خبر داد.