کلیدواژه: سوره حاقه

خواص سوره حاقه

سوره حاقه شصت و نهمین سوره قرآن و از سوره های مکی است که در جزء ۲۹ جاي گرفته است.