کلیدواژه: سازمان شیلات

ورودماهی تیلاپیابه آبهای خوزستان

پرورش ماهی تیلاپیا در ۴ استان مجوز گرفته و به دنبال اخذ مجوز برای پرورش در استان کرمان نیز هستیم.