کلیدواژه: مسعود استاد

نجفی بخشیده شد

مسعود استاد برادر میترا استاد از بخشش محمد علی نجفی شهردار اسبق تهران خبر داد.