کلیدواژه: ربات الکترونیکی

بسیاری از مشاغل در آینده حذف می‌شود

با تغییر ماهیت اشتغال، در آینده بسیاری از مشاغل کنونی حذف خواهد شد.