کلیدواژه: عوارض ورود

احتمال لغو عوارض ورود به محدوده زوج و فرد تهران

شکایت پلیس از طرح زوج و فرد شهرداری تهران به هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، وارد شد.