کلیدواژه: شیفت مدرسه

نگرانی از سه شیفته شدن مدارس شهرستانهای تهران

متوسط تراکم در تهران ۳۲ نفر است و هشت نفر بیشتر از سرانه متوسط کشوری است. کلاس‌هایی داریم که تا لب سکو و تخته دانش آموز نشسته و حتی امکان حرکت معلم در بین دانش آموزان مشکل است.