کلیدواژه: آلودگی نفتی

فرسودگی سکوهای نفتی از عوامل آلودگی دریاهاست

فرسودگی تاسیسات و سکوهای نفتی نیز یکی از عوامل آلودگی در دریا محسوب می شود.