کلیدواژه: لیپوما

علایم و درمان لیپوما

لیپوم نام دیگری برای تومور چربی است.