کلیدواژه: اخلال گران نظام اقتصادی

شگرد متهمان در ثبت شرکت‌های صوری

دادگاه رسیدگی به اتهامات چند متهم ارزی به ریاست قاضی موحد در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی برگزار شد.