کلیدواژه: میانجی گری

یادداشت اتاق خبر 24:

سراسیمگی میانجی ها برای سفر به تهران برای چیست؟

اگر با وجود تنش هایی که درمنطقه خلیج فارس وغرب آسیا وجود دارد یک درگیری نظامی رخ دهد امنیت رژیم هایی در منطقه به خطر می افتد که حتی برای آمریکا از امنیت خود بیشتر است.