کلیدواژه: اعتراض به حجاب

بیچاره "چپ" بیچاره "مارکس" بیچاره "چگوارا"

وحید یامین پور در صفحه شخصی خود در توئیتر درباره اعتراض برخی از دانشجویان دانشگاه تهران به حجاب نوشت: ...