کلیدواژه: هجوم پروانه

علت زیاد شدن پروانه‌ها در تهران

 کارشناس حشرات و پروانه‌شناس گفت: افزایش بارندگی علت رشد جمعیت پروانه‌ها شده است و خطری برای کشاورزی، انسان‌ها و محیط زیست ندارند.