کلیدواژه: ثروت نفتی

آیا این کشور نوظهور نفتی ثروتمندترین کشور جهان می‌شود؟

گویان طی فقط دو سال به خاطر اکتشافات ساحلی نفت، از یک نقطه کم اهمیت در نقشه بین المللی نفت به یک نقطه مهم تبدیل شده است.