کلیدواژه: پرنده مهاجر

پایان عمر پرندگان مهاجر با شکار بی رویه

تجارت پرسود شکار پرندگان مهاجر روزانه ده تا ۲۰ میلیون تومان پول عاید سرشاخه‌های شکارچیان می‌کند.

تهران میزبان پرندگان مهاجر

برای سومین سال پیاپی دریاچه شهدای خلیج فارس پناهگاه امنی برای پرندگان مهاجری است که از اروپای شرقی و شمال سیبری برای زمستان گذرانی به ایران می آیند.