کلیدواژه: عرش الهی

آيا عرش الهي بر روي آب بنا شده است؟

آب مفهومى جامع است و مصاديق بسيار دارد. علم هم يكى از مصاديق آب است.