کلیدواژه: حق السعی

پرداخت 132 میلیون به برخی مدیران شرکت وابسته به بانک صادرات

گزارش سال مالی متهی به آذر 97 بازرس شرکت واسپاری سپهر صادرات اعلام کرده که زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه بالغ بر 89 میلیارد تومان بوده که بیش از سرمایه ثبت شده شرکت است.