کلیدواژه: سازمان بورس و اوراق بهادار

دستور مهم برای رصد مالیاتی نقل و انتقال سهام

سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با توجه به تایید دولت و به استناد ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، ایجاد دسترسی سیستمی و آنلاین اقدام کند.