کلیدواژه: شرکت بازرگانی پتروشیمی

پنجمین دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی

پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

رکورد بابک زنجانی شکسته شد

بدهی پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.