کلیدواژه: لادا

مذاکره لادا برای آمدن

خیز "لادا"ی روسی برای بازگشت به خیابان‌های ایران

بعد از خروج خودروسازان چینی از ایران، اکنون خودروهای روسی قصد دارند وارد بازار ایران شوند.