کلیدواژه: هزینه ازدواج

پژوهشگران دانشگاهی بررسی کردند

پدیده "ازدواج" از دید جوانان امروزی/واپس‌زدگی ازدواج نزد جوانان

ازدواج، امر زیربنایی و مهمی است که دوام جوامع و همچنین رشد و توسعه آینده کشورها، بستگی زیادی به آن دارد.