کلیدواژه: معرفی ساز چنگ

معرفی ساز چنگ

ساز چنگ یک ساز زهی باستانی است که نام دیگرش هارپ است.