کلیدواژه: هموپورنگ

واکنش تند عموپورنگ به شرایط نابسامان اقتصادی کشور

داریوش فرضیایى در جدیدترین پست اینستاگرامی خود به شرایط نابسامان اقتصادى کشور اعتراض کرد.