کلیدواژه: تنبیه کودک

تنبیه کودک چه عواقبی دارد؟

 تنبیه کردن کودک هنگام بحران و اوج رفتار بد ممکن است باعث بروز مشکلاتی شود.

 وقتی سرِ فرزندتان داد می‌زنید چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر سعی دارید فرزندتان را از انجام کاری متوقف کنید، مدام داد و فریاد زدن راه درستش نیست.