کلیدواژه: بیماری ویروسی

برونشیت چه طور ایجاد و درمان می شود؟

بیماری برونشیت به دلیل قرار گرفتن در معرض دود سیگار، مواد شیمیایی یا باکتری ها ایجاد شود.

عامل بیماری و طریقه انتقال تب کریمه کنگو چیست؟

 تب کریمه کنگو بیماری ویروسی است که نوعی کنه‌ی سخت، مخزن و ناقل آن است و جزو بیماری‌های مشترک انسان و دام محسوب می‌شود.