وضعیت اشتغال جوانان از مرز بحرانی گذشت/به فکر حل معضل بیکاری باشید