استقبال بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب از حمل و نقل پاک