باید همزمان با اجرای قاطعانه برجام، ایران را تحریم کنیم