احساس ضعف در زمینه اقتصادی اشتباه بود/ در برابر دشمن اظهار ضعف نکنید