دعوای حقوقی علیه شبکه‌های داخلی/ عدم دسترسی به شبکه‌های خارجی