واقعاً از FATF سردر نمی‌آورم/ مشکل کشور بیکاری و عدم ازدواج است