آسیب های روحی دوران کودکی روند پیری را تسریع می کند