مهم ترين فلسفه روزه چیست؟/ قرآن كريم ثمره روزه را چه می داند؟