ادامه فعالیت سامانه بارشی در کشور/ موج باران و برف در شمال شرق