وام ازدواج ۲۰ میلیون تومان شد/جزئیات اعطای وام خرید کالا و مسکن