نصرالله: ۱۰۰ هزار نیروی آموزش دیده برای دفاع از کشور داریم