اگر این نشانه‌ها را دارید، شما به وسواس عملی مبتلا هستید