رئیسی: امیدواریم واکسیناسیون روزانه ۲ میلیون نفر در روز را پشت سر بگذاریم