احتمال مشخص شدن ساختار نظام افغانستان تا هفته آینده