آموزش و پرورش: هیچ کودک افغانستانی از تحصیل باز نمی‌ماند