۳ نکته درباره توصیه رهبری به عدم کاندیداتوری حسن خمینی